แบบฟอร์มขออนุมัติสอบสอนแบบฟอร์มสำหรับผู้ประเมินผลการสอนอื่น ๆ ประกาศที่เกี่ยวข้อง

สำหรับคณะกรรมการประเมินผลการสอน

สำหรับเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการสอน