ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์

ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ

กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์

กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ สุเชาว์ พลอยชุม

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ

กรรมการ

ศาสตราจารย์ ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล

กรรมการ