กำหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2566 ดังนี้

ครั้งที่วันประชุมวันสุดท้ายของการรับเอกสารประกอบการประชุม
ครั้งที่ 1/2566วันอังคารที่ 10 มกราคม 256626 ธันวาคม 2565
ครั้งที่ 2/2566วันอังคารที่ 14 มีนาคม 25661 มีนาคม 2566
ครั้งที่ 3/2566วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 256624 เมษายน 2566
ครั้งที่ 4/2566วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 256626 มิถุนายน 2566
ครั้งที่ 5/2566วันอังคารที่ 12 กันยายน 256628 สิงหาคม 2566
ครั้งที่ 6/2566วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 256630 ตุลาคม 2566

ทั้งนี้ หากมีการส่งเอกสารเกินวันเวลาดังกล่าว ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ จะนำเข้าเป็นวาระการประชุมครั้งถัดไป จึงขอความร่วมมือผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด