Category: Uncategorized

ตารางการประชุม

กำหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2566 ดังนี้ ครั้งที่ วันประชุม วันสุดท้ายของการรับเอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 1/2566 วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 26 ธันวาคม 2565 ครั้งที่ 2/2566 วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 1 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 3/2566 วันอังคารที่…

คณะทำงานบริการและสนันสนุนฯ

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

aaa

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!