Category: แบบฟอร์มPage 1 of 2

แบบประเมินการสอนของตนเอง

แบบ มมร.ว.๘/๗ แบบประเมินคุณภาพเอกสารคำสอน

แบบ มมร.ว.๘/๖ แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน

แบบ มมร.ว.๘/๕ แบบประเมินการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์

แบบ มมร.ว.๘/๔ แบบประเมินการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์

แบบ มมร.ว.๘/๓ แบบสรุปผลการประเมินผลการสอนและผลงานทางการสอน

มมร.ว.๐๗ หลักฐานแสดงการเผยแพร่งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (กรณีรับทุน)

มมร.ว.๐๖ หลักฐานแสดงการเผยแพร่งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (กรณีไม่ได้รับทุน)

มมร.ว.๐๕ แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

มมร.ว.๐๔ แบบสรุปเอกสารที่นำเสนอเพื่อประเมินผลการสอน