Category: ประกาศ

ประกาศ เรื่อง การกำหนด คำนิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ คุณภาพของเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ๒๕๖๕

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการประเมินผลการสอน เรื่อง ปฏิทินการประชุมและกำหนดส่งเอกสารประกอบการประชุม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการประเมินผลการสอน เรื่อง ปฏิทินการประชุมและกำหนดส่งเอกสารประกอบการประชุม ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๔

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศ เรื่อง การกำหนด คำนิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ คุณภาพ ของเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน

ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการประเมินผลการสอน

ประกาศ เรื่อง กำหนดขั้นตอนและแบบเอกสารในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ