Author: Jutamas TheptiamtasPage 1 of 3

ประกาศ เรื่อง การกำหนด คำนิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ คุณภาพของเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน

เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการประเมินผลการสอน ๒๕๖๕

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ๒๕๖๕

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตารางการประชุม

กำหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2566 ดังนี้ ครั้งที่ วันประชุม วันสุดท้ายของการรับเอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 1/2566 วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 26 ธันวาคม 2565 ครั้งที่ 2/2566 วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 1 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 3/2566 วันอังคารที่…

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.๒๕๖๒

แบบประเมินการสอนของตนเอง

ประกาศ เรื่อง การกำหนด คำนิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ คุณภาพ ของเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน

แบบ มมร.ว.๘/๗ แบบประเมินคุณภาพเอกสารคำสอน